Przeglądasz:  Strona główna Duracid EC 500 ml wstecz

Duracid EC 500 ml

duraic EC na komary
 • Numer produktu: 268
 • Producent:
 • Dostępność: Dostępny w ciągu 48h
 • Waga:
  •  kg
  • 1.2
 • Cena: 294.99
 •    
 

Właściwości prepartu na komary Duracid EC

Duracid EC to preparat owadobójczy do zwalczania owadów latających i biegających takich jak:

 • komary,
 • muchy, 
 • mrówki,
 • chrząszcze,
 • pająki wewnątrz pomieszczeń

oraz do zwalczania komarów na otwartych przestrzeniach.

 

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Duracid EC jest produktem zapewniającym:

 1. wewnątrz pomieszczeń efekt bójczy już po 10 minutach od zastosowania, a skuteczność produktu zachowana jest przez 7 dni.
 2. Natomiast na zewnątrz pomieszczeń, efekt bójczy widoczny jest po 1 godzinie od zastosowania i utrzymuje się przez 24 godziny.
 3. Produkt wykazuje skuteczne działanie już w niskich stężeniach.
 4. Jest bezzapachowy.
 5. Nie zawiera rozpuszczalników. 

 

Działanie preparatu na komary Duracid EC

Produkt zwalcza owady biegające i latające takie jak: komary, muchy, mrówki, chrząszcze, pająki.

Produkt znajduje zastosowanie w szczególności w:

 • kurnikach
 • stajniach
 • oborach

W miejscach gromadzenia odpadów,

- domach, restauracjach, hotelach, centrach handlowych, kinach szkołach, szpitalach i innych budynkach użyteczności publicznej,
- magazynach, przechowalniach żywności i tytoniu.

Duracid EC znajduje zastosowanie w zwalczaniu komarów na zewnątrz pomieszczeń na obszarach popowodziowych, terenach ogródków działkowych i rekreacyjnych. Takie zastosowanie zostało zatwierdzone przez Urząd Rejestracji produktów Biobójczych. Zapis w pozwoleniu mozna znaleźć tutaj.

Dawkowanie preparatu na komary Duracid EC

Sposób użycia:
Preparat nanosić na wszystkie powierzchnie, gdzie obserwowane są owady, w szczególności drogi przebiegu, miejsca spoczynku, lądowania owadów latających oraz wszelkie szczeliny i pęknięcia, a także inne obszary, gdzie mogą pojawić się owady.

Substancje czynne: 

 • Permetryna  6,7g/100g
 • Tetrametryna  13,4 g/100g
 • Butotlenek piperonylu  67,9g/100g

 

Dawkowanie : 


A. wewnątrz pomieszczeń
- właściwości owadobójcze wobec komarów40ml/m2 roztworu o stężeniu 0,1% (10ml produktu  w 10 l wody) na powierzchniach porowatych
- właściwości owadobójcze wobec mrówek40ml/m2 roztworu o stężeniu 0,1% (10ml produktu  w 10 l wody) na powierzchniach porowatych, a 40ml/m2 roztworu o stężeniu 0,5% (50ml produktu  w 10 l wody) na powierzchniach gładkich
- właściwości owadobójcze wobec much i karaczanów40ml/m2 roztworu o stężeniu 0,25% (25ml produktu  w 10 l wody) na powierzchniach gładkich, a 40ml/m2 roztworu o stężeniu 0,5% (50ml produktu  w 10 l wody) na powierzchniach porowatych
B. na zewnątrz pomieszczeń poprzez zamgławianie ULV.

Środki ostrożności:

 Produkt niebezpieczny dla środowiska. Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczony oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Pierwsza pomoc: 
Po wdychaniu: osoby mające kontakt z produktem wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku złego samopoczucia, wezwać lekarza. Wywietrzyć pomieszczenie.
Po kontakcie ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Natychmiast dokładnie myć dużą ilością wody z mydłem.
Po kontakcie z oczami: Oczy natychmiast płukać dużą ilością wody, trzymając powieki otwarte, przez co najmniej 10 minut. Następnie ochronić oczy jałowym opatrunkiem. Zgłosić się do lekarza okulisty.
Po połknięciu: Sprowokować wymioty. Natychmiast wezwać lekarza. Pokazać kartę charakterystyki. Osobom można podać wodę z węglem aktywnym lub olejem wazelinowym przeznaczonym do użytku medycznego.

Postępowanie z odpadami: 
Należy nie dopuścić do przedostania się pozostałości produktu do kanalizacji lub wód gruntowych. Odpady produktu należy poddać utylizacji lub skontaktować się z producentem. Opakowanie po dokładnym oczyszczeniu można wyrzucić razem z odpadami komunalnymi lub poddać recyklingowi.

Produkt posiada Pozwolenie Nr 4577/11.